ایزو ۹۰۰۱

شرکت سسکو دارنده ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ (مدیریت کیفیت)
اندازه کار شما هرچه باشد، کیفیت را با یک استاندارد شناخته شده جهانی مدیریت کنید تا بتوانید:
•    صرفه‌جویی کنید
•    سود را افزایش دهید
•    کار بیشتری بگیرید
•    مشتریان بیشتری را راضی کنید.

مزایای مدیریت کیفیت ایزو۹۰۰۱ چیست؟
•    به شما امکان می‌دهد تا به یک رقیب سازگار در بازار تبدیل شوید
•    به شما کمک می‌کند تا با نیازهای مشتری مطابق شوید
•    راه‌های کارآمدتر انجام کار باعث صرفه‌جویی در زمان، پول، و منابع می‌شود
•    بهبود کیفیت کار باعث از بین رفتن خطا و افزایش سود می‌شود
•    کارکنان را پرانگیزه کرده و فرایندهای داخلی را کارآمدتر می‌کند
•    مشتریان باارزش‌تر و خدمات مشتری بهتر فراهم می‌کند
•    فرصت‌های تجاری را وسیع‌تر می‌کند.

ISO9000   چیست ؟

استاندارد های سری ۹۰۰۰ استاندارد های مدیریتی هستند که مبانی یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می کنند . به عبارت دیگر استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ استاندارد محصول نیست ولی راهکارهای اجرایی برای رسیدن به کیفیت مناسب مجصولات و رضایت مصرف کننده ارائه میکند .
استاندارد های سری ISO9000 کاملا عمومی بوده و در تمام بخشهای صنعت و خدمات قابل پیاده سازی است . از بین استانداردهای خانواده ۹۰۰۰ تنها استاندارد ISO 9001 دارای گواهینامه می باشد و سایر استانداردها نقش راهنما را دارد.

Iso-1