استاندارد ملی پلی اتیلن

استاندارد ً پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبیاری جانبی- ویژگی ها ً که توسط‌ کمیسیون‌های‌ مربوط‌ تهیه‌ و تدوین‌ شده‌ و در سیصدو بیست و سومین جلسه‌ کمیته‌ ملی‌ استاندارد
شیمیایی و پلیمر  مورخ‌ ۲۸/۶/۸۳  مورد تأیید قرار گرفته‌ است‌، اینک‌ به‌ استناد بند یک‌ ماده‌ ۳ قانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ ۱۳۷۱ بعنوان‌ استاندارد ملی‌ ایران‌ منتشر می‌شود.

برای‌ حفظ‌ همگامی‌ و هماهنگی‌ با تحولات‌ و پیشرفت‌های‌ ملی‌ و جهانی‌ در زمینه‌ صنایع‌، علوم‌ و خدمات‌، استانداردهای‌ ملی‌ ایران‌ در مواقع‌ لزوم‌ تجدیدنظر خواهد شد و هر گونه‌ پیشنهادی‌ که‌ برای‌ اصلاح‌ یا تکمیل‌ این‌ استانداردها ارائه‌ شود، در هنگام‌ تجدیدنظر در کمیسیون‌ فنی‌ مربوط‌ مورد توجه‌ قرار خواهد گرفت‌. بنابراین‌ برای‌ مراجعه‌ به‌ استانداردهای‌ ایران‌ باید همواره‌ از آخرین‌ تجدیدنظر آنها استفاده‌ کرد.

در تهیه‌ و تدوین‌ این‌ استاندارد سعی‌ شده‌ است‌ که‌ ضمن‌ توجه‌ به‌ شرایط‌ موجود و نیازهای‌ جامعه‌، در حد امکان‌ بین‌ این‌ استاندارد و استاندارد ملی‌ کشورهای‌ صنعتی‌ و پیشرفته‌ هماهنگی‌ ایجاد شود .

منبع‌ و مأخذی‌ که‌ برای‌ تهیه‌ این‌ استاندارد به‌ کار رفته‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

ISO 8779: 2001, Polyethylene ( PE ) pipes for irrigation laterals- Specifications

برای دانلود و مطالعه کامل استاندارد۶۰۷  ۷ اینجا کلیک کنید.